رایان هوشمند پس از سالها تجربه در زمینه کنترل از راه دور و سیستم های تله متری در بخش صنعت و همچنین ارائه خدمات هوشمند سازی ساختمان با صدها پروژه و با بهره گیری از واحد پشتیبانی خود سعی نموده ضمن ارائه خدمات مطلوب به پروژه های قبلی توجه ویژه ایی به ارائه خدمات جدید و به روز داشته باشد.